Regulamin wypożyczalni

Regulamin (na dzień 18.10.2017):

UMOWA NAJMU ZESTAWU LEGO

Numer umowy …./2017

zawarta w dniu …................................. r. w Sklepie KopalniaKlocków w Dąbrowie Górniczej przy ul. Okrzei 10, pomiędzy:

 1. Hendzel Beata 4AFOL z siedzibą przy ul. Frycza-Modrzewskiego 2b 41-300 Dąbrowa Górnicza, posiadającą NIP: 6291169533 i REGON: 243236190, reprezentowaną przez Artura Hendzel, zwanym dalej Wynajmującym,

a

 1. ….........................................., zamieszkała/y ul. …..............................................................., kod pocztowy …..............., w miejscowości ......................................................................... legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze …................................... i posiadającym PESEL …....................................... zwaną/nym w dalszej części umowy NAJEMCĄ. Kontakt telefoniczny pod numerem….................................. i mailowy pod adresem: ........................................................................................ Wynajmujący oświadcza, że pod podane dane kontaktowe będzie się kontaktował tylko w związku z niniejszą umową.

PRZEDMIOT UMOWY

§1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem zestawu ….......................

 2. Wynajmujący oświadcza ponadto, że zestaw, o którym mowa w pkt 1 jest sprawny i zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Każdorazowo przed wypożyczeniem zestawu klocków LEGO® jest sprawdzany pod względem jego kompletności i ewentualnych uszkodzeń.

 3. Wypożyczane zestawy są kompletne. W skrajnych przypadkach przed wypożyczeniem wynajmujący podają najemcy informację o brakujących elementach lub zamiennikach, które nie wpływają istotnie na walory wypożyczanego zestawu. Lista takich elementów zostanie dołączona na końcu niniejszej umowy.

§2

 1. Wynajmujący oddaje do użytkowania zestaw, o którym mowa w §1 umowy, a najemca zestaw ten przyjmuje w najem. Zestaw wydawany jest w opakowaniu zastępczym, którym jest pojemnik SAMLA z przykrywką

 2. Wraz z zestawem, wynajmujący przekaże najemcy niezbędne informacje, konieczne do jego użytkowania.

 3. Wynajmowany zestaw służy do zabawy i jako taki będzie wykorzystany przez najemcę.

§3

 1. Bezpośrednio przed wypożyczeniem zestawu klocków LEGO® oraz w momencie jego zwrotu jest on ważony w obecności osoby wypożyczającej w celu potwierdzenia jego kompletności.

 2. Do wypożyczanego zestawu dołączany jest raport zawierający podstawowe informacje o wypożyczanym zestawie (w tym jego gramaturę będącą podstawą do rozliczenia kaucji) oraz termin zwrotu zestawu.

 3. Najemca oświadcza, że zna wartość zestawu, jego elementy składowe, sposób jego używania i nie wnosi zastrzeżeń do jego wyglądu, stanu technicznego i właściwości.

§4

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 3/7/14* dni kalendarzowych.

 2. Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym sklep jest zamknięty (niedziela, dni ustawowo wolne od pracy), zestaw należy oddać w następny dzień roboczy.

 3. Wynajmowany zestaw należy zwrócić do dnia …........................ r., najpóźniej na godzinę przed zamknięciem sklepu Kopalnia Klocków przy ul. Okrzei 10 w Dąbrowie Górniczej. Lokal czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 i w soboty od 10 do 14.

 4. Istnieje możliwość odesłania zestawu na koszt najemcy za pośrednictwem Poczty Polskie lub Kuriera na adres: Sklep KopalniaKlockow.pl; Hendzel Artur; Okrzei 10; 41-300 Dąbrowa Górnicza. Należy tego dokonać najpóźniej w ostatnim dniu najmu (data na stemplu pocztowym). W takim wypadku kaucja zostanie zwrócona na podane w korespondencji konto bankowe w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania paczki.

 5. Termin rozpoczęcia najmu to dzień następny po dniu podpisania umowy.

OPŁATY I INNE OBCIĄŻENIA

§5

 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu czynsz w kwocie …...... zł. Wysokość czynszu stanowi opłatę za używanie. Wysokość opłaty stanowią koszty bezzwrotnej opłaty eksploatacyjnej oraz koszty związane z obsługą, przeliczeniem części i przegotowaniem zestawu do wypożyczenia. Wynoszą one:

 • 7% wartości zestawu w przypadku najmu na okres 3 dni;

 • 10% wartości zestawu w przypadku najmu na okres 7 dni;

 • 15% wartości zestawu w przypadku najmu na okres 14 dni.

 1. Najemca zobowiązuje się też do wpłacenia Wynajmującemu kaucji zabezpieczającej w wysokości 50% wartości zestawu, tzn. …................... zł (słownie …....................................................................... zł). Kaucja pomniejszana jest w przypadku zwłoki lub zagubienia/zniszczenia części lub niewywiązania się z innych warunków umowy.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

§6

 1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową i jego przeznaczeniem.

 2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

 3. Zestaw można udostępnić do zabawy dzieciom w wieku od 7 lat. Dzieci w wieku 5-6 lat mogą bawić się zestawem tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabawy zestawem dzieciom do lat 4 ze względu na możliwość zadławienia się częściami i uszkodzenia podzespołów. Zakaz nie dotyczy zestawów z serii LEGO DUPLO.

 4. Zabawa zestawem powinna odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym i tylko przy użyciu czystych rąk. Nie wolno używać zębów do rozłączania części oraz bawić się w trakcie jedzenie, picia słodkich napojów lub w pobliżu zwierząt. Nie wolno mieszać zestawu z innymi zestawami posiadanymi przez Najemcę. Zestawu nie można zabierać na dwór oraz zażywać z nim kąpieli.

 5. Klocki ze śladami zębów, popisane, z dodatkiem plasteliny, klejone traktowane są jako uszkodzone. Drobne rysy wynikłe z naturalnego eksploatowania nie są traktowane jako uszkodzone.

 6. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim stanie jak go pobrał. Zestaw powinien być rozebrany. Oddanie złożone zestawu skutkuje potrąceniem 5% wartości kaucji.

 7. Wszelkie koszty wynikające z ewentualnych szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z wypożyczonego zestawu zostaną pokryte z kaucji pobranej przed wypożyczeniem wg. poniższych zasad:

 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 5% wagi zestawu - potrącenie 10% wartości kaucji,

 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 10% wagi zestawu - potrącenie 20% wartości kaucji,

 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) powyżej 10% wagi zestawu - zatrzymanie całej kaucji,

 • unikalne oraz elektroniczne elementy, brakujące minifigurki oraz ich wyposażenie - potrącenie z kaucji w zależności od indywidualnej wyceny,

 • zwrot zestawu po terminie bez wcześniejszego powiadomienia - potrącenie 5% kaucji za każdy dzień opóźnienia.

 1. Zestaw w 24h (jeden dzień roboczy) po zwrocie jest dokładnie sprawdzany z listą elementów z jakich powinien się składać. W tym czasie, w razie stwierdzenia pojedynczych braków lub podmian Wynajmujący zastrzega sobie możliwość kontaktu (mail/telefon) z najemcą z prośbą o zwrot brakujących/zamienionych elementów. Niedostosowanie się do tej prośby może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług wypożyczalni w przyszłości.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§7

 1. Wynajmującemu służy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

 • oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego użytkowania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

 • Używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.

 1. W razie rozwiązanie umowy najmu, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności dokonywane będą w formie pisemnych aneksów.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla Wynajmującego.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

BRAKUJĄCE ELEMENTY/ZAMIENNIKI:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJĘ O ZESTAWIE DO WYPOŻYCZENIA:

Numer zestawu: …........... Data wypożyczenia: …..................... r. Okres wypożyczenia: …...... dni. Maksymalna data zwrotu: ….............. Opłata za wypożyczenie: …........ zł. Kaucja: …............... zł.

Waga zestawu z/bez* pojemnika Samla (pojemność …... l) z/bez przykrywką* w momencie wypożyczenia: …..................... gram.

Waga zestawu z/bez* pojemnika Samla (pojemność …... l) z/bez przykrywką* w momencie oddania: …..................... gram.

Do zestawu dodatkowo załączono: oryginalną, papierową i kompletną instrukcję składania, która nie jest ważona.

*nieodpowiednie skreślić.